W dniu 26 i 27 kwietnia odbyły się w powiecie piskim i mrągowskim organizowane przez LGD „Mazurskie Morze” spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania  na realizację projektów realizujących cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówione zostały ogłoszone już nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach których można uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014 – 2020.

Przedstawiciele LGD  poinformowali również o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach planowanych do ogłoszenia w maju 2018 r. naborów wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, a także ze środków PO „Rybactwo i Morze” na rozwój działalności w łańcuchu dostaw produktu sektora rybołówstwa i akwakultury oraz w kierunku różnicowania działalności rybackiej.

program rozwoju obszarow wiejskich