ZAPYTANIE OFERTOWE
LGD „Mazurskie Morze” zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej.Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie  dokumentacji technicznej do inwestycji „Osada tematyczna Aris” polegającej na budowie budynku gospodarczego drewnianego, rekonstrukcji XIX wiecznej kuźni, wiaty edukacyjnej  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 176/1 i 177/1 obręb Orzysz. Dokumentację  techniczną należy opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

1. Dokumentacja powinna zawierać:

a)      Mapa sytuacyjno – wysokościowa z przeznaczeniem do celów projektowych pod przyszłą inwestycję 

b)      Projekt budowlano-wykonawczy  wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

c)     Kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

d)    Szczegółowy przedmiar robót  w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

e)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

f)     Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również :

- uzyskanie map do celów projektowych ,

- wykonanie koncepcji  inwestycji-  „Osada tematyczna Aris”,

- opracowanie   dokumentacji  technicznej na budowę budynku gospodarczego drewnianego, rekonstrukcji XIX wiecznej kuźni, wiaty edukacyjnej  wraz z zagospodarowaniem terenu 

- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich 

 

4. Wykonawca realizować będzie zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania  w imieniu i na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” – do załatwiania wszelkich spraw  związanych z niniejszym zamówieniem  w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń , niezbędnych do opracowania projektu.

5. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa m.in.:        

- Ustawą z dnia 07.07.1999r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. u. z 2013r., poz.  1409 ze zm.),        

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),         

- Rozporządzeniem Ministra  Transportu , Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w  sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowo ( Dz. U. z 2012 r., poz. 462  ze zm.).

6. Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:kryterium: 

cena  -  waga  100%   

7. Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym. 

8.   Sposób obliczenia ceny:

a) Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

b) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

c) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.

d) Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

e) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

f) Kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania       i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie.

9. Oferta powinna zawierać :

a) Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1,

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2,

c) Uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

d) Potwierdzenie w postaci referencji wykonania minimum 3 podobnych prac projektowych,

e) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 

10. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Wypełniony formularz oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 w formie dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Dariusz Kizling tel. 600 275 784  

13. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana. 

14. Termin związania ofertą: luty 2019 r. 

15. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

16. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 22.01.2019 r.

17. Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania. 

18. Termin realizacji zamówienia do 15.03.2019 r.

Pobierz: 

program rozwoju obszarow wiejskich