Zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz,  w 12-250 Orzysz 

I ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą w Orzyszu, Ulica Leśna 22,  12-250 Orzysz, NIP 8491560378 , REGON 280334095.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego budowy budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania.

 Podstawowe parametry wyżej wymienionych robót:

 1. Rekonstrukcja chaty mazurskiej:
 • powierzchnia zabudowy ok. 83,50 m ²
 • powierzchnia użytkowa ok. 67,4 m²
 • kubatura ok. 540 m³
 • nawierzchnia z kruszywa łamanego powierzchnia ok. 533m²
 • ogrodzenie długość ok. 27,5m
 1. Rekonstrukcja kuźni:
 •  powierzchnia zabudowy ok. 54,00 m²
 • powierzchnia użytkowa  ok. 49,60 m²
 • kubatura ok. 253 m³
 1. Roboty w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 2. Roboty w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych

Szczegółowa dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zgodna z listą poniżej:

 • przedmiar robót
 • projekt architektoniczno-budowlany

Kod i nazwa (CPV) 

-
45000000-7  roboty budowlane

Zakres inwestycji określony jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

III DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Miejsce realizacji zamówienia: Orzysz
 • Termin realizacji zamówienia styczeń 2022 – październik 2022.
 • W ramach przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • W ramach realizacji zamówienia dopuszcza się płatności zaliczkowe.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

V KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:

Oznaczenia kryterium: Cena

Liczba punktów: 100

2. Kryterium Cena:

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

                                                          

 Liczba punktów =(najniższa zaoferowana cena  ÷ cena ofercie ocenianej) x 100

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, możliwe do zdobycia 100 pkt) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI OFERTA

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

 1. formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).
 2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).

2)  Oferta podlega odrzuceniu:

 • jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 • jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem
 • jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3) Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

4) Oferta musi zawierać cenę netto i cenę brutto wyrażoną w złotych (PLN). Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5) Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mazurskiemorze.pl lub w formie papierowej w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” 12-250 Orzysz do dnia 07.01.2022r. do godz. 15,00  

2) Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3) Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej w dniu 11.01.2022

4) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Kizling ,

5) Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 600275784

VIII POSTANOWIENIA DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

3) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy związane z wystąpieniem zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienia siły wyższej lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

5) Zapytanie zostało upublicznione na stronie lgd.mazurskiemorze.pl

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 Przedmiar robót (kużniakarczmasieć elektro-energetycznasieć wodno-kanalizacyjna)

Załącznik nr 4 Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany:

str 33-40str 41-51str 52-60str 61-65str 66-89str 90-115

Projekt zagospodarowania terenu:

str 1-26str 27str 28-32str 33str 34str 35-50

program rozwoju obszarow wiejskich