Zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz,  w 12-220 Ruciane Nida. 

I ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą w Orzyszu, Ulica Leśna 22,  12-250 Orzysz, NIP 8491560378 , REGON 280334095.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego budowy budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania.

 Podstawowe parametry wyżej wymienionych robót:

 1. Budowa chaty mazurskiej:
 • roboty ziemne i przygotowawcze
 • roboty fundamentowe
 • posadzki
 • komin
 • roboty wykończeniowe
 • schody i pochylnie zewnętrzne
 • konstrukcja nadziemna
 • konstrukcja dachu
 • stolarka
 • roboty pokrywcze dachu
 1. Nawierzchnie z kruszywa łamanego
 2. Ogrodzenie
 3. Budowa kuźni
 4. Roboty w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 5. Roboty w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych

Szczegółowa dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zgodna z listą poniżej:

 • przedmiar robót
 • projekt architektoniczno-budowlany

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej z podziałem na następujące części:

 1. Budowa chaty mazurskiej:
 • roboty ziemne i przygotowawcze
 • roboty fundamentowe
 • posadzki
 • komin
 • roboty wykończeniowe
 • schody i pochylnie zewnętrzne
 1. Budowa chaty mazurskiej:
 • konstrukcja nadziemna ( z materiału powierzonego)
 • stolarka
 1. Budowa chaty - dostawa drewna konstrukcyjnego i desek
 2. Roboty pokrywcze dachu
 3. Nawierzchnie z kruszywa łamanego
 4. Ogrodzenie
 5. Budowa kuźni
 6. Roboty w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 7. Roboty w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych

Kod i nazwa (CPV) 

-
45000000-7  roboty budowlane

Zakres inwestycji określony jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

III DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Miejsce realizacji zamówienia: Orzysz
 • Termin realizacji zamówienia marzec 2022 – lipiec 2023.
 • W ramach przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • W ramach realizacji zamówienia dopuszcza się płatności zaliczkowe

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie IV.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

V KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:

Oznaczenia kryterium: Cena

Liczba punktów: 100

2. Kryterium Cena:

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

                                                          

 Liczba punktów =(najniższa zaoferowana cena  ÷ cena ofercie ocenianej) x 100

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, możliwe do zdobycia 100 pkt) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI OFERTA

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

 • formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
 • Kosztorys ofertowy

2)  Oferta podlega odrzuceniu:

 • jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 • jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

3) Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

4) Oferta musi zawierać cenę netto i cenę brutto wyrażoną w złotych (PLN). Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5) Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 • Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mazurskiemorze.pl lub w formie papierowej w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” 12-250 Orzysz do dnia 14.03.2022r.    
 • Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy
 • Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej w dniu 16.03.2022
 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Kizling ,
 • Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 600275784

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 • Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy związane z wystąpieniem zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienia siły wyższej lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 • Zapytanie zostało upublicznione na stronie lgd.mazurskiemorze.pl

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 Przedmiar robót (kuźniakarczmasieć elektro-energetycznasieć wodno-kanalizacyjna)

Załącznik nr 4 Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany:

str. 33-40str. 41-51str. 52-60str. 61-65str. 66-89str. 90-115

Projekt zagospodarowania terenu:

str. 1-26str. 27str. 28-32str. 33str. 34str. 35-50

program rozwoju obszarow wiejskich