Przedstawiamy poniżej informację o planowanej operacji własnej. Podmioty zainteresowanie złożeniem wniosku na opisany zakres mogą składać zgłoszenia do 16 kwietnia do godz. 12.00.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji

I. ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:

podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

Wysokość środków: 50 000,00 zł

Pomoc wypłacana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

II.KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

 

Kryteria wyboru operacji obejmują cztery etapy:

a) Oceny zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

 • złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu,
 • zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu (intensywność, refundacja),
 • realizacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników,
 • zgodności wnioskowanej kwoty pomocy z limitami.

b) Oceny zgodności operacji z Programem dokonywanej zgodnie z formularzem – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

c) Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta oceny zgodności operacji z LSR.

d) Oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria punktowe wyboru operacji, dokonywanej w oparciu o kryteria wyboru i oceny operacji stanowiące załącznik nr 5 do umowy ramowej odpowiednio do zakresu tematycznego operacji:

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” oraz z zakresu „zachowanie dziedzictwa lokalnego”– wymagane od beneficjenta załączniki i informacje wskazane zostały w kolumnie 5 Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację spełnienia kryterium.

Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 10,

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE ZGŁASZANIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Podmioty zainteresowane realizacją operacji mogą zgłosić Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” zamiar jej realizacji.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w terminie do 16 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot składa zgłoszenie bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Zgłoszenie należy złożyć wraz ze wskazanymi w części IV Informacji dokumentami pozwalającymi na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji spełnia definicję Beneficjenta określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)

W przypadku otrzymania w ustalonym terminie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji przez uprawniony podmiot, LGD „Mazurskie Morze” dokona w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wpłynięcia, ogłoszenia naboru wniosków, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszą informacją.

III. INFORMACJE O DOKUMENTACH POZWALAJĄCYCH NA POTWIERDZENIE, ŻE PODMIOT ZGŁASZAJĄCY ZAMIAR REALIZACJI OPERACJI JEST UPRAWNIONY DO WSPARCIA

W zależności od formy prawnej wnioskodawcy do zgłoszenia należy dołączyć(Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub pracownika urzędu marszałkowskiego, albo samorządowej jednostki organizacyjnej, lub podmiot, który wydał dokument lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze notariusz lub prze występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.):

1) Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

 • dokument tożsamości – kopia,
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (w przypadku gdy nie ma tych danych w dokumencie tożsamości).
 • wypis z CEiDG – wydruk elektroniczny opatrzony bieżącą datą i pieczęcią nagłówkową podmiotu,

2) Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną /państwowa jednostka organizacyjna:

 • umowa spółki lub statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo statut instytutu - kopia,
 • dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia,
 • wypis z KRS lub innego odpowiedniego rejestru - wydruk elektroniczny opatrzony bieżącą datą i pieczęcią nagłówkową podmiotu.

3) Spółka cywilna:

 • uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia,
 • wypis z CEiDG dla każdego wspólnika – wydruk elektroniczny opatrzony bieżącą datą i pieczęcią nagłówkową podmiotu,

IV ZAŁĄCZNIKI

program rozwoju obszarow wiejskich