ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 28 czerwca 2022 r. (wtorek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 29.04.2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 28.06.2022 r.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 6. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Sprawozdanie z działalności LGD MM i Zarządu Stowarzyszenia w 2021 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia w 2021 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2021 r. 
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2021 r. oraz opnia w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2021. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
 15. Wolne wnioski/pytania
 16. Zakończenie Walnego Zebrania.

Dokumenty, nad którymi będziemy dyskutować podczas Walnego Zebrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl. W sprawach organizacyjnych bardzo proszę o kontakt telefoniczny z Biurem LGD MM.

program rozwoju obszarow wiejskich