Zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz,  w 12-220 Ruciane Nida. 

I ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą w Orzyszu, Ulica Leśna 22,  12-250 Orzysz, NIP 8491560378 , REGON 280334095.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego budowy budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania.

Podstawowe parametry wyżej wymienionych robót:

  1. Rekonstrukcja chaty mazurskiej:
  • powierzchnia zabudowy ok. 83,50 m ²
  • powierzchnia użytkowa ok. 67,4 m²
  • kubatura ok. 540 m³
  • nawierzchnia z kruszywa łamanego powierzchnia ok. 533m²
  • ogrodzenie długość ok. 27,5m

Dnia 22.03.2022r. w Urzędzie Gminy Mrągowo odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Mazurskie Morze".

 

Dnia 21.03.2022r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Mazurskie Morze".

 

Przedstawiamy poniżej informację o planowanej operacji własnej. Podmioty zainteresowanie złożeniem wniosku na opisany zakres mogą składać zgłoszenia do 16 kwietnia do godz. 12.00.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji

I. ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:

podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

Wysokość środków: 50 000,00 zł

Pomoc wypłacana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

  • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

II.KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Pod koniec lutego spotkaliśmy się po raz ostatni z mieszkańcami w ramach projektu „Z perlatorem oszczędzamy wodę w Mazurskim Morzu”. Po części prezentacyjnej  był czas na rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej z wodą. Uczestnicy otrzymali w prezencie po dwa nowe perlatory.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „30 grantów na 30 lat bp w Polsce - w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling". 

Zapraszamy do zapoznania się z arcyciekawą publikacją autorstwa dr inż. Tomasza Czerwińskiego, poświęconą wędkarstwu i ekologii systemów wodnych.   Praca porusza szerokie spektrum zagadnień związanych z rekreacyjnym połowem ryb, jednocześnie stanowi inspirację do dyskusji na temat zagrożeń dla środowiska wodnego, roli człowieka w funkcjonowaniu  środowiska wodnego oraz czym jest odpowiedzialne wędkarstwo.   Publikacja powstała w ramach projektu "Promocja turystyki wędkarskiej na jeziorze Orzysz" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

IMG 1198

program rozwoju obszarow wiejskich