Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza Przedszkola z obszaru LGD do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a skierowanej do dzieci w wieku 3-5 lat.

Celem kampanii jest prowadzenie działań promujących region i jego bogactwo przyrodnicze oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców. W ramach kampanii planowane jest przeprowadzenie zajęć przyrodniczych edukacyjnych, konkursu przyrodniczego i konkursu plastycznego. Kampania zakończy się finałem konkursu przyrodniczego z podziałem na powiat piski i mrągowski, który odbędzie się w siedzibie LGD MM w Orzyszu.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w dniu 29 stycznia 2019 r. podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pt. „LGD Mazurskie Morze – podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”. Wartość projektu to 50.408,51zł. Kwota dofinansowania, 50.407,00zł, pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 31.12.2019 roku w ramach wdrażanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju i obejmuje trzy zadania zaplanowane przez grantobiorców wybranych w przeprowadzonym przez LGD naborze Nr 1/2018.

Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania grantu

na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.

20 lutego 2019 r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8, parter)

21 lutego 2019 r. o godz. 10.00   – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II piętro)


LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:

przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:

w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:

w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Więcej informacji znajduję się pod adresem https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/

program rozwoju obszarow wiejskich