Na działalność LGD „Mazurskie Morze” w ramach osi 4 PROW 2007-2013 składa się realizacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. W głównej mierze jest to budowanie kapitału społecznego na wsi, który ma się przyczynić do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej na rozwój obszaru wiejskiego.

Działania aktywizujące, promocyjne, szkoleniowe jakie są prowadzone przez Lokalne Grupy Działania mają na celu rozwój obszarów wiejskich. Działania te są traktowane ze szczególną uwagą, z powodu niskiego poziomu aktywności oraz zaangażowania społeczności wiejskiej w struktury lokalne, a także ich niechęć do współpracy.

 

Zakres działania:

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

  1. badań nad obszarem objętym LSR;
  2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
  3. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
  4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
  5. szkolenia lokalnych liderów;
  6. animowania społeczności lokalnych;
  7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).
program rozwoju obszarow wiejskich