Przedstawiamy Państwu propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zgłoszone do LGD w ramach przeprowadzanych konsultacji w zakresie ewaluacji wdrażania strategii rozwoju.

W załączniku przedstawione zostały propozycje zmian zgłoszone przez przedstawicieli sektora rybackiego. Propozycje dotyczą zmian w planie działania w zakresie Celu ogólnego 1 - Podniesienie standardu życia  mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia i przedsięwzięć w ramach których dofinansowanie udzielane jest ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Natomiast pozostałe propozycje zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców, lub samorząd dotyczą:

1) Zniesienia ograniczenia w Przedsięwzięciu 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie kwoty o jaką można było się obiegać na podejmowanie działalności gospodarczej. Dotychczas kwota 50.000,00zł dotyczyła dofinansowania działalności usługowej i handlowej, kwota 100.000,00zł dotyczyła działalności produkcyjnej. propozycja zmiany przewiduje zniesienie tych ograniczeń i pozostawienie wyboru samemu wnioskodawcy, który będzie mógł wnioskować o dofinansowanie kwotą 50 lub 100 tys. zł bez względu na dominujące PKD tworzonej działalności.

Uzasadnienie: Zwiększy to możliwość ubiegania się o dofinansowanie większej liczbie osób, których rodzaj planowanego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania większych środków finansowych. Tym samym zmiana ma pozytywny wpływ na rozwijanie przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategia Rozwoju LGD "Mazurskie Morze"

 2) Zrezygnowanie z tworzenia nowego Przedsięwzięcia 3.3.4 Inwestycje w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej realizowane poprzez projekty grantowe adresowanego dla grantobiorców i przewidującego dofinansowanie dla nich w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej. Zespół monitorujący proponował przeniesienie do nowego przedsięwzięcia środków niewykorzystanych w Przedsięwzięciu 3.2.2 Wsparcie podejmowanych działań wspólnych dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych. Zamiast tworzenia nowego przedsięwzięcia propozycja przewiduje przeniesienie niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia 3.2.2 do obecnego w LSR Przedsięwzięcia 3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej np. przystanie, porty, zewnętrzne siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe (piesze, konne, narciarskie), muzea, ośrodki kultury, amfiteatry, świetlice, grillownie, wiaty, itp. Dodatkowo w zmianie proponuje się wprowadzenie ograniczenia podmiotowego dla wnioskodawców i wyłączenie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie osób fizycznych.

Uzasadnienie: Nie ma potrzeby tworzenia nowego przedsięwzięcia dla zakresu obejmującego rozwój ogólnodostępnej infrastruktury ponieważ w ramach Przedsięwzięcia 3.3.2, które obejmuje taki sam zakres, o dofinansowanie operacji mogą obiegać się również organizacje pozarządowe, które są głównymi odbiorcami dofinansowania w ramach projektów grantowych.  Natomiast wyłączenie podmiotowe obejmujące osoby fizyczne podyktowanej jest wątpliwościami w zakresie rzeczywistych możliwości zapewnienia nieodpłatnej dostępności do tworzonej infrastruktury dla mieszkańców obszaru w całym okresie trwałości projektu.

Ponieważ ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 uniemożliwiają zorganizowanie w najbliższym czasie Walnego Zebrania Członków, zachęcamy do dalszego zgłaszania propozycji zmian w LSR. Czekamy również na uwagi do przedstawianych propozycji. Zorganizowanie Walnego Zebrania Członków, na którym przedstawimy do przegłosowanie zebrane propozycje zmian w strategii planowane jest na koniec grudnia lub styczeń 2021 r. Dopiero po uchwaleniu zmian możemy zwrócić się o ich zatwierdzenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po uzyskaniu akceptacji możliwe będzie przygotowanie i ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie.

program rozwoju obszarow wiejskich