Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 18 lipca 2019 r. oraz listę operacji wybranych do dofinansowania, po dokonaniu ponownej oceny.

18 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone analizie uwag wskazanych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego i dokonaniu ponownej oceny. Poniżej program posiedzenia.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji

I ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:

podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

Wysokość środków: 50 000,00 zł

Pomoc wypłacana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

- nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów  publicznych,

- do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów

Na posiedzeniu oceniana była zgodność z LSR i Programami wniosków złożonych w naborach od 2 do 7/2019. Wykazy ocenionych wniosków zamieściliśmy wcześniej na stronie.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów złożonych do oceny operacji w ramach naboru 5/2019, Przedsięwzięcie 1.2.4 - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich