18 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone analizie uwag wskazanych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego i dokonaniu ponownej oceny. Poniżej program posiedzenia.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji

I ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:

podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych (przedsięwzięcie 3.2.2 w LSR).

Wysokość środków: 50 000,00 zł

Pomoc wypłacana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

- nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów  publicznych,

- do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów

Na posiedzeniu oceniana była zgodność z LSR i Programami wniosków złożonych w naborach od 2 do 7/2019. Wykazy ocenionych wniosków zamieściliśmy wcześniej na stronie.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów złożonych do oceny operacji w ramach naboru 5/2019, Przedsięwzięcie 1.2.4 - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 6/2019 i Nr 7/2019

Nabór Nr 6 w zakresie: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

Nabór nr 7 w zakresie: wspieranie różnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania

program rozwoju obszarow wiejskich