Przedstawiamy poniżej listy operacji zgodnych z LSR, ocenionych i wybranych do dofinansowania, po rozpatrzeniu protestów, w ramach naboru nr 4/2018 i nr 5/2018

W środę 8 sierpnia 2018 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD poświęcone rozpatrzeniu złożonych protestów od dokonanej oceny wniosków. Protesty złożyli Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w ramach naborów Nr 4/2018 i Nr 5/2018. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 złożonych w ogłoszonych przez LGD "Mazurskie Morze" naborach nr 7/2018 i nr 8/2018

Poniżej przedstawiamy programy dwóch posiedzeń Rady decyzyjnej zaplanowanych na dzień 17 lipca br. Tematem posiedzeń będzie ocena wniosków o dofinansowanie operacji  złożonych w naborach      od 1 do 8/2018

Poniżej przedstawiamy wykazy wniosków złożonych w naborach:

Pierwsze posiedzenie Rady Decyzyjnej planowane jest na 17 lipca.

program rozwoju obszarow wiejskich