Przypominamy, że wnioskodawcy składający wnioski w naborach od Nr 4 do Nr 6/2018 zobowiązani są dołączyć do wniosku dwa oświadczenia:

Wnioskodawcy składający wnioski w naborach Nr 6 i 7/2018 (PO RYBY 2014-2020) dodatkowo zobowiązani są do złożenia oświadczeń:

12 czerwca o godzinie 13.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie wniosków o powierzenie grantu oraz operacji własnej LGD. Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

Pobierz:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza do składania wniosków w ogłoszonych naborach wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 18 czerwca do 2 lipca 2018 r., a ogłoszone nabory obejmują zakresy:

  • Nabór nr 7/2018: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,
  • Nabór nr 8/2018: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Szczegółowe warunki ogłoszonych naborów oraz dokumenty LGD zamieszczone zostały w zakładkach „Nabory wniosków” i „Lokalna Strategia Rozwoju” na stronie lgd.mazurskiemorze.pl.

Formularze wniosków i biznesplanu wraz z instrukcjami można pobrać ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl pod linkiem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

program rozwoju obszarow wiejskich