Ogłoszenie naboru wniosków Nr 1/2018

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

28 września o godz. 14.00 w siedzibie LGD przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze", którego tematem będzie:

- rozpatrzenie protestu od oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017,

- rozpatrzenie wnioski beneficjenta o obniżenie kwoty dofinansowania.

Pobierz:

Posiedzenie dotyczy oceny operacji, które złożone zostały  w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Nabór nr 12/2017 i Nr 13/2017. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia. W terminie 7 dni od zakończenia oceny na stronie internetowej LGD zamieszczony zostanie protokół oraz listy rankingowe ocenionych wniosków. Również w tym czasie dokumentacja z naboru przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie razem z wybranymi do dofinansowania wnioskami o przyznanie pomocy, a do Beneficjentów wysłane zostaną pisma informujące.

program rozwoju obszarow wiejskich