W związku z pojawiającymi się pytaniami zwracamy uwagę, że jeżeli Wnioskodawcy chcą uzyskać punkty w ocenie w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i oceny projektów muszą spełnić warunki danego kryterium na dzień składania wniosku. Nie jest możliwe uwzględnienie uzupełnień w tym zakresie po terminie złożenia wniosku, ponieważ skutkowałoby to nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Takie postępowanie może budzić wątpliwości co do bezstronności i poufności oceny, której dokonuje Rada Decyzyjna LGD.

Ewentualne uzupełnienie wniosku może dotyczyć dokumentów wymaganych do stwierdzenia zgodności z Programem PROW na Lata 2014-2020 albo zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Na tym etapie sprawdzenia formalnego dokumentacji aplikacyjnej dokonuje Biuro LGD.

Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dokumentem „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” gdzie szczegółowo opisano wymagania w zakresie spełnienia kryterium oraz koniecznych w tym zakresie dokumentów.

program rozwoju obszarow wiejskich