Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 06.07.2018

na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. W ramach projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej „ złożonego w ramach poddziałania 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pobierz:

Dokumentacja techniczna:

program rozwoju obszarow wiejskich