Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 29.08.2018 na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. W ramach projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej „ złożonego w ramach poddziałania 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu, Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, NIP 8491560378, REGON 280334095.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z budową kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załącznikach do zapytania.Podstawowe parametry ilościowe wyżej wymienionych robót:

Roboty Przygotowawcze Roboty Przygotowawcze 

Droga Wewnętrzna (Bez Stanowisk) ok 1037 m²

Nawierzchnie Stanowisk Obozowania, Parking ok 902 m² 

Nawierzchnie z Kostki Brukowej ok 292 m² 

Płyta Fundamentowa pod Budynek Socjalny ok 56,4 m² 

Dwuspadowe Przekrycie Bud. Socjalnego, Inst. Solarna ok 90,00 m² 

Budynek Socjalny w Wyposażeniem 1 kpl 

Pozostałe Utwardzenie Trawników ok 622 m² Zieleń ok 2656 m² 

Grodzenie Terenu ok 265 m² 

Elementy Małej Architektury 

Zakres sieci zewnętrznych obejmuje wykonanie instalacji zewnętrznej: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową i sieć elektryczną.

Szczegółowa dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zgodna z listą poniżej:

-  przedmiar robót cz. 1, cz. 2, cz.3

- dokumentacja projektowa - projekt uszczegółowiony

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W celu otrzymania dokumentacji projektowej należy przesłać wypełnione oświadczenie – załącznik nr 6 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i nazwa (CPV) 

- 45000000-7 Roboty budowlane

2) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3) Zakres inwestycji określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaproszenia z zastrzeżeniem wyłączenia kosztów robocizny z zakresu ujętego w spisie treści i opisie jako B.III.13 projektowana zieleń, ukształtowanie terenu. Wykonawca przygotowując ofertę powinien to uwzględnić.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

1) Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych związanych z budową kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Orzysz (kod pocztowy 12-250 Orzysz) na działce : dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. 

2) Podstawowe parametry inwestycji określono w załącznikach:

- przedmiar robót

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3) Wymienione w punkcie 2 dokumenty zostały również udostępniona elektronicznie na stronie internetowej Zamawiającego www.lgd.mazurskiemorze.pl, 

4) Wnioskodawca dopuszcza złożenie ofert częściowych z podziałem na następujące części :

Cz.1. Roboty Przygotowawcze, Droga Wewnętrzna (Bez Stanowisk) ok 1037 m², Nawierzchnie Stanowisk Obozowania, Parking ok 902 m², Nawierzchnie z Kostki Brukowej ok 292 m², Płyta Fundamentowa pod Budynek Socjalny ok 56,4 m², Pozostałe Utwardzenie Trawników ok 622 m², . Zieleń ok 2656 m², Elementy Małej Architektury, Grodzenie Terenu ok 265 m²

Cz.2. Dwuspadowe Przekrycie Bud. Socjalnego, 

Cz.3. Budynek Socjalny z Wyposażeniem 1 kpl

Cz.4.Sieć kanalizacji sanitarnej i  sieć wodociągowa

Cz.5.Sieć elektryczna, Inst. Solarna ok 90,00 m² .

Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie obiektu o wartości nie mniejszej niż wartość  oferty złożonej przez Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 3) oraz dodatkowych dokumentów.

IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1) Miejsce realizacji zamówienia: Orzysz

2) Termin realizacji zamówienia wrzesień 2018 – marzec 2019 roku (max. 6 miesięcy ).

3) W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

3) Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie obiektu o wartości nie mniejszej niż wartość  oferty złożonej przez Oferenta.

4) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.3) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 3) oraz dodatkowych dokumentów. 

5) Oferent powinien wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.  Warunek uzna się za spełniony jeżeli Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która     w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez potwierdzenie wyżej wymienionych wymagań według oświadczenia załącznik nr 4. Zamawiający może zażądać udokumen-towania wyżej wymienionych wymagań poprzez dostarczenie stosownych uprawnień.

6)   Oferent winien posiadać zdolność do wystawienia Gwarancji dobrego wykonania na kwotę równą   10% wartości oferty. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez potwierdzenie wyżej wymienionych wymagań według Oświadczenia Załącznik nr 5.

7) dołączenie deklaracji zatrudnienia (w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej odpowiadającej kwotowo wymiarowi co najmniej ½ umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie realizacji inwestycji minimum jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby w przedziale wiekowym do 34 lat lub powyżej 55 lat, jeżeli  w wyniku przeprowadzonego przez wykonawcę naboru pracowników zgłoszą się kandydaci z powyżej opisanej grupy spełniający warunki zatrudnienia określone przez pracodawcę.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Liczba punktów

Cena

90

Gwarancja

10

 

Kryterium Cena:

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 90. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:
 Liczba punktów =(najniższa zaoferowana cena  ÷ cena ofercie ocenianej) x 90  Maksymalna ilość punktów do zdobycia 90.

Kryterium Gwarancja

Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najdłuższą gwarancją uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

Kryterium 2: Liczba punktów = (okres gwarancji w ocenianej ofercie ÷ najdłuższy okres gwarancji ) x 10. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 10

UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje gwarancję krótszą niż 48 miesięcy - zostanie odrzucona.

Pobierz:

 

program rozwoju obszarow wiejskich