Lokalna Strategia Rozwoju na okres 2021-2027

22 czerwca 2022 r. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dofinansowania na opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 74 tysięcy złotych przyznane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu przygotowania z udziałem lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2021-2027. Opracowana strategia zostanie złożona w konkursie na wybór LSR w celu zyskania środków na jej wdrażanie w ramach PROW na lata 2021 – 2027.

Wszystkie informacje dotyczące procesu przygotowywania strategii zamieszczane będą na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2021 – 2027. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym tam harmonogramem spotkań konsultacyjnych w ośmiu gminach wchodzących w obszar opracowywanej strategii.

 

program rozwoju obszarow wiejskich