o przyznanie pomocy z PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22, 12-250 Orzysz, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 lipca 2023 r. o godz. 12.00.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek:

− bezpośrednio w Biurze LGD „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, a w dniu 28 lipca 2023 r. do godz. 12.00. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek złożono w siedzibie LGD MM.Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

Uwaga! Realizację operacji należy zakończyć do 31.12.2023 r. (złożenie wniosku o płatność końcową).

I. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia:

 

Realizacja celu: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako

1.2.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru - tylko rozwijanie działalności gospodarczej

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

  • dofinansowania w kwocie do 300.000,00zł na jedną operację
  • pomoc wypłacana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi: 300 000,00zł

Uwaga! Podana alokacja zależy od aktualnego kursu euro i kwoty wolnych środków przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego miesiąca. LGR dokonuje wyboru operacji do limitu środków w PLN wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostaną wpisani na listę operacji wybranych do dofinansowania, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru (lista rezerwowa), co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie lub w sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu limitu środków przez Samorząd Województwa w trakcie rozpatrywania wniosków po kursie bieżącym wymiany EUR do PLN, wskazanym przez MRiRW za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń pojawią się wolne środki w kwocie umożliwiającej sfinansowanie oczekującej operacji. Zależność alokacji od kursu Euro może powodować również, że wskazane na liście ocenionych operacji wnioski wybrane i mieszczące się w limicie w momencie ponownego przeliczenia alokacji nie zmieszczą sięUwaga! Podana alokacja zależy od aktualnego kursu euro i kwoty wolnych środków przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego miesiąca. LGR dokonuje wyboru operacji do limitu środków w PLN wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostaną wpisani na listę operacji wybranych do dofinansowania, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru (lista rezerwowa), co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie lub w sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu limitu środków przez Samorząd Województwa w trakcie rozpatrywania wniosków po kursie bieżącym wymiany EUR do PLN, wskazanym przez MRiRW za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń pojawią się wolne środki w kwocie umożliwiającej sfinansowanie oczekującej operacji. Zależność alokacji od kursu Euro może powodować również, że wskazane na liście ocenionych operacji wnioski wybrane i mieszczące się w limicie w momencie ponownego przeliczenia alokacji nie zmieszczą sięw zaktualizowanym limicie. Wnioskodawca przystępując do naboru, przyjmuje do wiadomości powyższą informację i akceptuje ujęte w niej warunki.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

W odniesieniu do operacji obowiązkowo będzie stosowane kryterium odnoszące się do tworzenia nowych, lub utrzymania miejsc pracy.

Pomoc udzielana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

II. Warunki udzielenia wsparcia

1. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020, zwaną dalej LSR. Obszar ten obejmuje teren gmin miejsko-wiejskich:

- Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki,

oraz gmin wiejskich:

- Sorkwity, Piecki, Mrągowo.

2. Pomoc jest przyznawana:

a) wnioskodawcy o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

b) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy i wynika to z celu realizowanej operacji

3. Pomoc na realizację operacji, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały w dokumentach:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) - dostępne na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie europejskiego funduszu morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenia rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 z późn. zm.) - dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej narealizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

5) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta 20 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Lokalną Grupą Działania „Mazurskie Morze” wraz z załącznikiem nr 3 do tej umowy – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru operacji) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) - dostępne na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl, zakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

III. Kryteria wyboru operacji w ramach naboru i informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Kryteria wyboru operacji obejmują cztery etapy:

a) Oceny zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

− złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

− zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu,

− zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu (intensywność, refundacja),

− realizacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników,

− zgodności wnioskowanej kwoty pomocy z limitami.

b) Oceny zgodności operacji z Programem dokonywanej zgodnie z formularzem – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (zał. nr 2a do Regulaminu Rady Decyzyjnej).

c) Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta oceny zgodności operacji z LSR.

d) Oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria punktowe wyboru operacji, dokonywanej w oparciu o kryteria wyboru i oceny operacji stanowiące załącznik nr 5 do umowy ramowej odpowiednio do zakresu tematycznego operacji:

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich”– wymagane od beneficjenta załączniki i informacje wskazane zostały w kolumnie 5 Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację spełnienia kryterium.

Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 18, w tym co najmniej 5 pkt. w kryterium tworzenia lub utrzymania miejsc pracy. Ocena operacji na wszystkich etapach dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach.

W przypadku, gdy na poszczególnych etapach oceny wymagane jest dołączenie powtarzających się takich samych załączników, wystarczy, że beneficjent dołączy taki dokument w 1 egzemplarzu.

W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową ilość punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest wg terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.

IV. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach realizacji operacji określone zostały w załączniku do ogłoszenia naboru wniosków.

V. Udostępnienie dokumentacji

Na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl dostępne są dokumenty:

a) Ogłoszenie naboru wniosków

b) Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

c) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami:

− nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

− nr 4 Regulamin organu decyzyjnego z załącznikami,

− nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

załączniki, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie:

− oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wskazania adresu e-mail do korespondencji w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady),

− Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady),

− Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące niezakończenia operacji (załącznik nr 3 do Regulaminu Rady),

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych dostępne są dokumenty:

a) Formularz wniosku o dofinansowanie

b) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

c) Biznesplan uproszczony

d) Formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

e) Wzór umowy o dofinansowanie.

Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00. Pracownicy Biura LGD nieodpłatnie udzielają doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

UWAGA!

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

program rozwoju obszarow wiejskich