Aktualności z przebiegu realizacji projektu (link)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0009/16-00

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie konkursowym z uwzględnieniem preferencji przyznanych przez Instytucję Zarządzającą programem w ramach Osi priorytetowej 3. Cyfrowy region, Działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ok. 8,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł.

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Jest efektem współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru WJM. Projekt zakłada budowę rozwiązań e-administracji w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.


Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

  •     budowa sieci LAN,
  •     doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,
  •     wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd,
  •     budowę publicznych miejsc dostępu do Internetu.


Studium wykonalności:

Część 1 dokumentu
Część 2 dokumentu
Część 3 dokumentu