Strategia WJM 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 powstało 5 listopada 2014 roku w Giżycku. W skład stowarzyszenia weszło 12 sąsiadujących ze sobą gmin:Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz Powiat Giżycki i Piski. Do Stowarzyszenia dołączyli: Powiat Węgorzewski oraz Powiat Mrągowski.


Cele Stowarzyszenia WJM 2020:

a) realizacja założeń i działań wynikających ze strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
b) wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,
c) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
d) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
e) promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kraina WJM,
f) koordynacja wspólnych działań promocyjnych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
g) tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
h) wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,
i) wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),
j) wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
k) integracja i wspieranie środowisk lokalnych,
l) wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich.


Stowarzyszenie WJM 2020 realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) opracowanie i prowadzenie wspólnych projektów związanych z realizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
b) organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji,
c) prowadzenie działalności doradczej,
d) prowadzenie portalu internetowego.

Stowarzyszenie WJM 2020 jest powołane dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Głównym celem działania Stowarzyszenia WJM 2020 jest ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest głównym dokumentem na podstawie którego pracuje Stowarzyszenie WJM 2020. Strategia WJM 2020 ma ułatwić samorządom lokalnym WJM przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne, jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego do 2020 roku. Samorządy lokalne podejmujące współpracę w stworzeniu Strategii WJM 2020 formułują następującą wizję rozwoju w najbliższych latach: Wielkie Jeziora Mazurskie nowoczesnym i zintegrowanym obszarem ludzi przedsiębiorczych.