Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – budowa 2 miejsc obsługi rowerzystów (mor) oraz 2 wież widokowych na trasie mazurskiej pętli rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.9.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 608904-N-2019 z dnia 11.10.2019r.

Przedmiotem zamówienia: budowa 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 2 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do SIWZ:

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. – załącznik nr 2;

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3;

Wzór umowy– załącznik nr 4;

Wzór oferty – załącznik nr 5;

Wykaz robót – załącznik nr 6 + Wykaz osób– załącznik nr 7;

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 8;

Dokumentacja projektowa + Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 9 + Załącznik 10);


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłszenia 28.10.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 28.10.2019 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu

zawiadomienie o unieważnieniu Cz. 2 Et. III


Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze Cz. 1 Et. I