Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.LGD w dniu 05 października 2018 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 06 listopada 2018 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.W dniu 15 listopada 2018 r. LGD „Mazurskie Morze” złożyło wniosek o dofinansowanie operacji własnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

ZAPYTANIE OFERTOWE
LGD „Mazurskie Morze” zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej.Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie  dokumentacji technicznej do inwestycji „Osada tematyczna Aris” polegającej na budowie budynku gospodarczego drewnianego, rekonstrukcji XIX wiecznej kuźni, wiaty edukacyjnej  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 176/1 i 177/1 obręb Orzysz. Dokumentację  techniczną należy opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

1. Dokumentacja powinna zawierać:

a)      Mapa sytuacyjno – wysokościowa z przeznaczeniem do celów projektowych pod przyszłą inwestycję 

b)      Projekt budowlano-wykonawczy  wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

c)     Kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

d)    Szczegółowy przedmiar robót  w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

e)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

f)     Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również :

- uzyskanie map do celów projektowych ,

- wykonanie koncepcji  inwestycji-  „Osada tematyczna Aris”,

- opracowanie   dokumentacji  technicznej na budowę budynku gospodarczego drewnianego, rekonstrukcji XIX wiecznej kuźni, wiaty edukacyjnej  wraz z zagospodarowaniem terenu 

- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich 

W dniach 26-28 listopada 15 osobowa grupa reprezentująca LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyła w wizycie studyjnej do Doliny Karpia (powiat oświęcimski). Był to wyjazd  szkoleniowo-edukacyjny o tematyce: akwakultura i usługi turystyczne jako kierunek rozwoju gospodarstw rybackich z obszaru LGD „Mazurskie Morze”. Przedstawiciele sektora rybackiego mieli okazję spotkać się z hodowcami ryb i przetwórcami działającymi na terenie gminy Zator. Wizyta odbyła się w ramach projektu pt. „Wyjazd studyjny oraz szkolenie zawodowe podnoszące kompetencje osób z sektora rybackiego” realizowanego przez LGD „Mazurskie Morze” jako operacja własna. Projekt ma wartość 24.380,00zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 12.190,00zł ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W projekcie w roku 2019 zrealizowane zostanie również szkolenie zawodowe dla 10 osób, pozwalające uzyskać patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” uchwałą z dnia 14.11.2018 r. powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 10-lecia LGD MM. W skład Komitetu, zgodnie ze złożonymi deklaracjami weszli członkowie Stowarzyszenia:

 1. Zbigniew Brodziński - Instytut Rozwoju Sp. z. o. o.
 2. Jacek Bućko - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
 3. Janusz Lange – członek Stowarzyszenia
 4. Marek Łachacz – członek Stowarzyszenia
 5. Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity
 6. Dariusz Kizling – Prezes LGD „Mazurskie Morze”
 7. Marek Kragiel - Gospodarstwo Rybackie "Śniardwy" Sp. z o.o
 8. Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza
 9. Beata Szymankiewicz – Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki
 10. Katarzyna Kizling – członek Stowarzyszenia
 11. Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami

program rozwoju obszarow wiejskich