Ogłoszenie naboru wniosków Nr 3/2017

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

 I. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

–      dofinansowania do kwoty maksymalnie 300.000zł na operację i:

  • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów,

–      pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zakres wpisuje się w przedsięwzięcie opisane w LSR jako 3.3.2 „Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, np. przystanie, porty, zewnętrzne siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe (piesze, konne, narciarskie), muzea, ośrodki kultury, amfiteatry, świetlice, grillownie, wiaty, itp.”

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi 2.174.000 zł.

W odniesieniu do operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej obowiązkowo będzie stosowane kryterium preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

UWAGA!

Pomoc, w ramach wszystkich zakresów, jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki udzielenia pomocy i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku wniosku o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych wartość wszystkich kosztów kwalifikowanych operacji nie może przekroczyć kwoty 300.000zł

II. Warunki udzielenia wsparcia

1. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020, zwaną dalej LSR. Obszar ten obejmuje teren gmin miejsko-wiejskich:

– Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki,

oraz gmin wiejskich:

– Sorkwity, Piecki, Mrągowo.

2. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)   jest pełnoletnia,

c)    ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

d)   miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze  wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), albo

2)    osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby, lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)    jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

4)    gminą, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2) jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, albo

5)    powiatem, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2), jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR.

3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały w dokumentach:

1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

2)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3)    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

4)    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

5)    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

6)    Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta 20 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Lokalną Grupą Działania „Mazurskie Morze” wraz z załącznikiem nr 3 do tej umowy – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru operacji) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) – dostępne na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl, zakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

III. Kryteria wyboru operacji w ramach naboru i informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Kryteria wyboru operacji obejmują cztery etapy:

a)        Wstępnej oceny zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

–      złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

–      zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu,

–      zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu (refundacja albo ryczałt-premia),

–      realizacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników,

–      zgodności wnioskowanej kwoty pomocy na podjęcie działalności gospodarczej z limitami uwarunkowanymi zakresem planowanej działalności (PKD).

b)        Oceny zgodności operacji z Programem dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

c)         Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta oceny zgodności operacji z LSR.

d)        Oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria punktowe wyboru operacji, dokonywanej w oparciu o kryteria wyboru i oceny operacji stanowiące załącznik nr 5 do umowy ramowej odpowiednio do zakresu tematycznego operacji:

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – wymagane od beneficjenta załączniki i informacje wskazane zostały w kolumnie 5 Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację spełnienia kryterium.

Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 12, w tym co najmniej 5 pkt w kryterium „Wpływ na zwiększenie spójności terytorialnej obszaru”.

Ocena operacji na wszystkich etapach dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach.

W przypadku, gdy na poszczególnych etapach oceny wymagane jest dołączenie powtarzających się takich samych załączników, wystarczy, że beneficjent  dołączy taki dokument w 1 egzemplarzu.

IV. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach realizacji operacji określone zostały w załączniku do ogłoszenia naboru wniosków.

V. Udostępnienie dokumentacji

Na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl dostępne są dokumenty:

a)    Ogłoszenie naboru wniosków

b)   Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

c)    Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami:

–      nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

–      nr 4 Regulamin organu decyzyjnego z załącznikami,

–      nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

–      link do strony z której można pobrać formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,

Na stronie internetowej www.sporol.warmia.mazury.pl zakładka „19.2 WDRAŻANIE LSR” dostępne są dokumenty:

a)    Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

b)   Formularz biznesplanu wraz z informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu

c)    Formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

d)   Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00. Pracownicy Biura LGD nieodpłatnie udzielają doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

UWAGA!

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.