Ogłoszenie naboru wniosków Nr 5/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

II. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:

przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp. (przedsięwzięcie 2.2.1 w LSR)

gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

–      kwoty grantu o maksymalnej wysokości do 20.000zł na operację,

–      pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

oraz:

–      63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

–      do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

–      do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi 100.000 zł.

Suma grantów udzielona, w powyższym zakresie, jednostkom sektora finansów publicznych w ramach naboru nie może przekroczyć 20% kwoty limitu na powyższy zakres, czyli kwoty 20 tys. złotych.

UWAGA!

*Limit kwoty na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD w okresie wdrażania LSR 2014-2020 wynosi 100 tys. złotych.

*Pomoc, w ramach wszystkich zakresów, jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki udzielenia pomocy i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

*Grantobiorca nie może pobierać opłat od odbiorców realizowanych w ramach grantu zadań.

*Wartość zadania realizowanego planowanego do realizacji przez grantobiorcę nie może przekroczyć 50 tys. złotych, przy czym pomoc udzielona na dany grant nie może przekroczyć wartości zadania w ramach którego ten grant jest realizowany oraz być niższa niż 5 tys. złotych.

*Grantobiorcy, określając termin realizacji zadania w ramach którego realizowany jest grant, powinni uwzględnić czas niezbędny do uzyskania przez LGD akceptacji Samorządu Województwa dla przeprowadzonej procedury wyboru grantobiorców i uzyskania wyprzedzającego finansowania dla grantobiorców. Czas potrzebny do podpisania umów z grantobiorcami LGD szacuje na minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o powierzenie grantu.

Termin realizacji operacji w ramach powierzonego grantu (złożenie wniosku o płatność końcową) nie może przekroczyć dnia 30 lipca 2018 r.

III. Warunki udzielenia wsparcia

1. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020, zwaną dalej LSR. Obszar ten obejmuje teren gmin miejsko-wiejskich:

– Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki,

oraz gmin wiejskich:

– Sorkwity, Piecki, Mrągowo,

2. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)   jest pełnoletnia,

c)    ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), albo

2)    osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby, lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)    jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

4)    gminą, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2) jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, albo

5)    powiatem, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2), jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR.

3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały w dokumentach:

1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

2)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3)    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

4)    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

5)    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

6)    Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta 20 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Lokalną Grupą Działania „Mazurskie Morze” wraz z załącznikiem nr 8 do tej umowy – Procedury wyboru i oceny grantobiorców i załącznikiem nr 9 – Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dostępne na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl, zakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

IV. Kryteria wyboru operacji w ramach naboru i informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Kryteria oceny i wyboru operacji obejmują cztery etapy:

a)        Wstępnej oceny zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów w zakresie:

–      złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

–      zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu,

–      zgodności operacji z zadaniami dla poszczególnych zakresów, wskazanymi w ogłoszeniu,

–      zgodności wnioskowanej kwoty pomocy na operację z limitami wskazanymi w ogłoszeniu,

–      realizacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników.

b)        Oceny zgodności operacji z Programem dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

c)         Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulamin Rady Decyzyjnej – Karta oceny zgodności operacji z LSR.

d)        Oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria punktowe wyboru grantobiorców, dokonywanej w oparciu o kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów stanowiące załącznik nr 9 do umowy ramowej odpowiednio do zakresu tematycznego operacji:

Formularz – Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” – wymagane od beneficjenta załączniki i informacje wskazane zostały w kolumnie 5 Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację spełnienia kryterium.

Minimalna liczba punktów konieczna o uzyskania – 10, w tym co najmniej 5 pkt. w  kryterium „wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców”

Ocena na wszystkich etapach dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym  wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach.

W przypadku, gdy na poszczególnych etapach oceny wymagane jest dołączenie powtarzających się takich samych załączników, wystarczy, że beneficjent  dołączy taki dokument w 1 egzemplarzu.

V. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach realizacji projektu grantowego określone zostały w załączniku do ogłoszenia naboru wniosków.

VI. Udostępnienie dokumentacji

Na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl dostępne są dokumenty:

a)    Ogłoszenie naboru wniosków

b)   Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

c)    Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami:

–      nr 4 Regulamin organu decyzyjnego z załącznikami,

–      nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców,

–      nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

–      formularz wniosku o powierzenie grantu,

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu,

–      formularz umowy o powierzenie grantu.

Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00. Pracownicy Biura LGD nieodpłatnie udzielają doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.