Ogłoszenie naboru wniosków Nr 1/2021

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22, 12-250 Orzysz, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 23 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek:

a) bezpośrednio w Biurze LGD „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, a w dniu 23 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek złożono w siedzibie LGD MM, lub

b) poprzez nadanie wniosku listem poleconym za pośrednictwem operatora Poczta Polska. W tym przypadku termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie wcześniej niż w dniu i godzinie rozpoczęcia naboru i nie później niż w dniu i godzinie zakończenia naboru projektów określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków – decyduje data i godzina nadania. Termin i godzinę złożenia wniosku ustala się poprzez odczytanie danych na stronie https://emonitoring.poczta-polska.pl/ wg numeru listu poleconego wskazanego na przesyłce dostarczonej do Biura LGD.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY w sprawie wskazania adresu e-mail do korespondencji w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do dokumentu „Procedura oceny i wyboru operacji” dostępnego na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

 

I. Zakres tematyczny operacji i formy wsparcia:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” przez:

a) podejmowanie działalności gospodarczej, gdzie przewidziana jest intensywność wsparcia w postaci:

– dofinansowania w kwocie 100.000zł na operację i do 100% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc wypłacana jest w formie ryczałtu – premii.

Zakres wpisuje się w przedsięwzięcie opisane w LSR jako 1.2.4 „Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw”.

Limit środków finansowych w naborze dla tego zakresu operacji wynosi 883.402,56 PLN (wynika z przeliczenia kwoty 220 850,64 Euro x 4,00 PLN).

UWAGA!

Pomoc ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Pomoc na operacje nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

– działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

– górnictwo i wydobywanie,

– działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

– wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

– produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

– produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

– produkcja metali,

– produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

– transport lotniczy i kolejowy,

– gospodarka magazynowa

UWAGA!

Pomoc, w ramach wszystkich zakresów, jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki udzielenia pomocy i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

II. Warunki udzielenia wsparcia

1. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020, zwaną dalej LSR. Obszar ten obejmuje teren gmin miejsko-wiejskich:

– Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki,

oraz gmin wiejskich:

– Sorkwity, Piecki, Mrągowo.

2. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.)

3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały w dokumentach:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) – dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

6) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta 20 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Lokalną Grupą Działania „Mazurskie Morze” wraz z załącznikiem nr 3 do tej umowy – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru operacji) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) – dostępne na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl, zakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

UWAGA!

O pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie warunki określone w punkcie II.2.1) lit. a-c ogłoszenia.

III. Kryteria wyboru operacji w ramach naboru i informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Kryteria wyboru operacji obejmują cztery etapy:

a) Wstępnej oceny zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

– złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

– zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu,

– zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu (refundacja albo ryczałt-premia),

– realizacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników,

– zgodności wnioskowanej kwoty pomocy na podjęcie działalności gospodarczej z limitami.

b) Oceny zgodności operacji z Programem dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

c) Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Rady Decyzyjnej – Karta oceny zgodności operacji z LSR.

d) Oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria punktowe wyboru operacji, dokonywanej w oparciu o kryteria wyboru i oceny operacji stanowiące załącznik nr 5 do umowy ramowej odpowiednio do zakresu tematycznego operacji:

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – wymagane od beneficjenta załączniki i informacje wskazane zostały w kolumnie 5 Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację spełnienia kryterium.

Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania – 17, w tym co najmniej 5 pkt. w kryterium „tworzenie miejsc pracy”

Ocena operacji na wszystkich etapach dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach.

W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową ilość punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest wg terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.

UWAGA!

W przypadku, gdy na poszczególnych etapach oceny wymagane jest dołączenie powtarzających się takich samych załączników, wystarczy, że beneficjent dołączy taki dokument w 1 egzemplarzu.

IV. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach realizacji operacji określone zostały w załączniku do ogłoszenia naboru wniosków. Wnioskodawca dla spełnienia warunku zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju powinien realizować co najmniej jeden wskaźnik produktu i co najmniej jeden wskaźnik rezultatu. Informację w tym zakresie należy zawrzeć w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

V. Udostępnienie dokumentacji

Na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl dostępne są dokumenty:

a) Ogłoszenie naboru wniosków

b) Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

c) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami:

– nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

– nr 4 Regulamin organu decyzyjnego z załącznikami,

– nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

– link do strony z której można pobrać formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,

Na stronie internetowej www.prow.warmia.mazury.pl zakładka „LEADER” i następnie „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dostępne są dokumenty:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

b) Formularz biznesplanu wraz z informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu

c) Formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

d) Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00. Pracownicy Biura LGD nieodpłatnie udzielają doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

UWAGA!

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.